Kognitiv psykoterapi

 

 

 

 

 

Arbetssättet är strukturerat och inriktar sig på att finna lösningar på problem här och nu och inte i det förflutna. De terapeutiska former som används vid behandling kan vara såväl verbala och insiktsbefrämjande som beteendeinriktade. Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i nyckelsituationer kan mindre fungerande tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras. Hemuppgifter ingår ofta som en del av behandlingen. Det kan vara uppgifter att i det vardagliga livet pröva andra, mer funktionella beteenden, nya idéer eller andra sätt att lösa problem. På senare tid har anknytningsteori samt kunskaper om neurobiologisk forskning kommit att utgöra en viktig del i kognitiv psykoterapi.

 Förberedelse
Terapisamtalen har fasta former. I de inledande samtalen får du information hur terapin kommer att gå till. Sedan diskuterar du och din terapeut dina problem. Terapeuten går tillsammans igenom upplägget av behandlingen, hur ofta ni ska träffas och under hur lång tid. Terapin är ofta en korttidsterapi, längden varierar från 10 – 20 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 45 min.

Genomförande
Tillsammans med psykoterapeuten formulerar du kort- och långsiktiga mål för behandlingen. Tonvikten i behandlingsmetoden ligger även fortsättningsvis på samspelet mellan dig och din omgivning, dina problem och upplevelser. I behandlingen hjälper terapeuten dig att identifiera faktorer som utlöser reaktionen/störningen. Genom insikt, kunskap och träning kan du förändra dysfunktionella tankar och beteenden och finna andra sätt att handskas med problemet.