Psykologisk genomgång (”Debriefing”)

Definition: En systematisk genomgång i grupp av intryck, tankar och reaktioner på en kritisk händelse i samband med en arbetsinsats. Syftet är att undvika onödiga psykiska efterverkningar och att stärka den kollegiala sammanhållningen. Psykologisk genomgång (”debriefing”) är en typ av omhändertagande i grupp, men bör inte förväxlas med behandling eller psykoterapi. Det är en metodik som ställer speciella krav på gruppledaren, som bör besitta kunskaper i gruppmetodik, gruppsykologi, krisintervention och posttraumatiska stresstörningar.

Både i Sverige och internationellt har en debatt pågått om effekten av tidiga insatser, särskilt effekten av en psykologisk genomgång (”debriefing”). Man har inte entydigt kunnat bekräfta att tidig intervention av detta slag kan minska risken för utvecklandet av posttraumatiska stresstörningar.

Organiserat omhändertagande i form av psykologisk debriefing kan ha positiva effekter i professionella grupper inom försvar, räddningstjänst, polis och sjukvård, exempelvis stärka gruppsammanhållningen. Därför bör denna typ av insatser i första hand förbehållas dessa grupper.

Dock bör enskilda individer undantas som har mycket uttalade stresstillstånd och/eller depressiva reaktioner. Dessa personer följs lämpligare upp individuellt. En konsekvens av den aktuella forskningen är att det inte går att rekommendera att en psykologisk genomgång (”debriefing”) genomförs med individer som inte ingår i organiserade professionella grupper.