Avlastningssamtal (defusing)

Avlastningssamtal används allt mer vid krishantering inom personalgrupper som upplevt psykiskt påfrestande situationer. Syftet med avlastningssamtal innebär ett tidigt omhändertagande av personer, individ eller grupp, som råkat ut för en smärtsam upplevelse. Samtalet ger möjlighet till avlastning genom att samtalsdeltagarna delger sin bild och sin upplevelse av vad som inträffat. Genom samtalet förebyggs och mildras negativa reaktioner. Alla inblandade får tillgång till samma information samtidigt. Under ett avlastningssamtal görs även en bedömning om det föreligger behov av ytterligare insatser, exempelvis en psykologisk genomgång (”debriefing”). Avlastningssamtal lägger sin tyngdpunkt vid genomgång av fakta och en spontan känsloutlevelse.